Algemene voorwaarden

Onderneming: Assistancy
Adres: Itegembaan 57, 2590 Berlaar
Ondernemingsnummer: BE0599.976.573

1. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Assistancy, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de Klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de Klant de algemene voorwaarden van Assistancy te aanvaarden.

2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Assistancy zijn vrijblijvend tot het ogenblik van aanvaarding door de Klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.
2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant de offerte voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Assistancy. Elke bestelling of orderbevestiging door de Klant, verbindt de Klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

3. Annulatie van de bestelling

3.1 De annulatie van een bestelling door de Klant is mogelijk zolang Assistancy haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van € 500.

4. Levering

4.1 De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Assistancy niet. Vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2 Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de Klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de Klant bijkomende bestellingen plaatst.

5. Risico

Alle goederen die toebehoren aan de Klant en zich bij Assistancy bevinden, worden er bewaard op risico van de Klant.

6. Betalingsmodaliteiten

6.1 Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Assistancy (vermeld op alle facturen, offertes en website).
6.2 Indien de Klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de Klant aan Assistancy een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
6.3 Assistancy behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de Klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de Klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene voorwaarden.

7. Klachten – protest van de factuur

Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Assistancy te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

8. Aansprakelijkheid – Algemeen

8.1 Assistancy verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Assistancy zijn middelenverbintenissen. Assistancy is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de Klant.
8.2 Assistancy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Assistancy zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de Klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Assistancy of een aangestelde.
8.3 De aansprakelijkheid van Assistancy met betrekking tot aan de Klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Assistancy. De totale aansprakelijkheid van Assistancy, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Klant aan Assistancy werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
8.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Assistancy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
8.5 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Assistancy geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

9. Aansprakelijkheid software

Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De Klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.
10.2 Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Assistancy ontwikkelde websites en webapplicaties.
10.3 De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Assistancy gecreëerde website/webapplicatie worden overgedragen aan de Klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de Klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld.
Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de Klant werden aangeleverd, maar door Assistancy werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de Klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Assistancy verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.
10.4 De Klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Assistancy ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De Klant zal Assistancy onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Assistancy waarvan hij kennis neemt.

11. Hostingdiensten & domeinnaam

11.1 Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt Assistancy samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de overeenkomst van deze hostingpartner. Deze overeenkomst kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de Klant bezorgt Assistancy de Klant een kopie van de actuele versie van de overeenkomst.
11.2 De hostingdiensten worden door Assistancy aan de Klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de Klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij Assistancy en wordt jaarlijks aangepast. Indien de Klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan Assistancy over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van Assistancy . Bij laattijdige opzeg zal de Klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.
11.3 Assistancy is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.
11.4 Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met Assistancy wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door Assistancy van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. Assistancy kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door Assistancy eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

12. Beëindiging van de overeenkomst

12.1 Indien de Klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de Klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Assistancy het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de Klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
12.2 Bij beëindiging van de overeenkomst zal de Klant alle door Assistancy verleende diensten betalen, alsook de kosten die Assistancy moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het bedrag dat Assistancy nog had kunnen factureren aan de Klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Assistancy . Bovendien behoudt Assistancy het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
12.3 Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

13. Verwerking persoonsgegevens

13.1 In het kader van de diensten voor de Klant, verwerkt Assistancy persoonsgegevens van de door de Klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘Klantenbeheer’, i.e. om met de Klant in contact te treden m.b.t. de diensten.
13.2 De Klant beschikt over het recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens. Aanvragen dienen schriftelijk, gedateerd en ondertekend aan Assistancy bezorgd te worden. Dit kan via info@assistancy.be of via het postadres. Assistancy stelt alles in het werk om de gegevens zo spoedig mogelijk bij te werken.
In geval van vragen of klachten kan er steeds contact opgenomen worden via +32 475 11 44 15 of info@assistancy.be.

14. Referentie

14.1 De Klant gaat ermee akkoord dat de door Assistancy voor de Klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van Assistancy.

15. Overmacht

15.1 Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Assistancy geen controle heeft, bevrijden Assistancy, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Klant.
15.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Assistancy tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

16. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Assistancy en de Klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

17. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Assistancy. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Mechelen.

18. Privacy

Alle gegevens worden met de nodige zorg en discretie door Assistancy behandeld zoals opgenomen in artikel 13. Meer info over de privacy richtlijnen is terug te vinden op de privacy statement pagina.